NAWAPOL THAMRONGRATTANARIT

FUN FACTS

2016 / 8 MINS / CAST : LALITA BOONPANUWICHIT . SUKANLAYA LAOTHIRAPANICH / WRITTEN x DIRECTED BY NAWAPOL THAMRONGRATTANARIT

WATCH

The love story between Kim Wiki who knows everything and Sarawut who knows nothing.
for campaign 'young love'

เรื่องราวความรักของคิมวิกิ ผู้รู้ทุกสิ่ง และ พี่สราวุฒิ ผู้ไม่รู้อะไรเลย
สำหรับแคมเปญ young love , รณรงค์ให้เด็กๆอ่านฉลากยาให้ดีก่อนใช้